Sekretesspolicy | Amorim Cork Flooring

Användbar information

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för intressenter

Amorim Cork Flooring S.A.:s åtagande

Amorim Revestimientos S.A. åtar sig gentemot sina Intressenter att upprätthålla deras integritet och skydda deras personuppgifter.

Amorim Cork Flooring S.A. uppmuntrar dig att läsa denna Sekretesspolicy och dess respektive uppdateringar.

Organism som ansvarar för databehandling och organism som anförtrotts dataskyddet

Organismen som ansvarar för inhämtning och behandling av dina personuppgifter är Amorim Cork Flooring S.A.  S.A. de kommer att förse dig med tjänsten eller leverera produkten och inom ramen för detta kommer vi att bestämma vilka uppgifter vi hämtar in, sätten vi behandlar dem på och ändamålen för vilka uppgifterna kommer att användas.

Amorim Cork Flooring S.A., S.A. har även en Dataskyddsansvarig (DPO) som (i) övervakar att databehandlingstekniken uppfyller gällande standarder, (ii) är en kontaktperson för Intressenter, (iii) samarbetar med tillsynsmyndigheten, (iv) ger information och råder kontrollören eller underleverantören för databehandlingen om deras förpliktelser inom området för sekretess och dataskydd.

Personuppgifter, ägare av personuppgifter och kategorier av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information av alla slag och i alla medier som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En person räknas som identifierbar om de kan identifieras direkt eller indirekt, till exempel med hjälp av namn, id-nummer, platsdata, elektronisk identifierare eller andra element som kan göra det möjligt att identifiera en enskild person.

Vilka är ägarna av personuppgifter?

Intressenten – en fysisk person, vars uppgifter avses och som har använd Amorim Cork Flooring S.A.:s tjänster eller produkter. Till exempel, om en av Amorim Cork Flooring S.A:s intressenter är en kontaktperson med vilken ett kontrakt har tecknats för att leverera en vara eller tillhandahålla en tjänst.    Gruppen av Intressenter inkluderar även kontaktperson som kan vara föremål för reklamkampanjer eller erbjudanden från Amorim Cork Flooring S.A., liksom de som begär information om produkter eller tjänster som kommersialiserats av A Amorim Cork Flooring S.A..

I det här avseendet informerar Amorim Cork Flooring S.A.  härmed att de även skyddar personuppgifter och respekterar sina intressenters rättigheter.

 

 

 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Identifieringsdata

Exempel

Identifiering och kontakter

Namn; företag; adress; telefon, mobil, fax, e-post, jobbposition.

Profil

Klienter eller möjliga klienter kan identifieras grundat på deras användarprofil av Amorim Cork Flooring S.A.:s produkter (exempel: arkitekt, designer, installatör, byggarbetare, slutanvändare, etc.)

 

Grunder, ändamål och varaktighet av personuppgiftsbehandlingen

På vilka grunder kan Amorim Cork Flooring S.A. behandla dina personuppgifter?

Samty cellspacing="0" cellpadding="0" width="0">

Syften:

Exempel

Försäljningsmarknadsföring och institutionell kommunikation

Marknadsföring eller försäljning av nya produkter eller tjänster

Analyser av konsumtionsprofiler

Anpassning och utveckling av nya produkter eller tjänster

Utskick av institutionell information om Amorim Cork Flooring S.A.  och dess affärsenhet – utbildningsinitiativ/medvetenhet om branschen, aktivitet och produkter

Kundhantering och tjänstprovision

Hantering av kontakter, information och beställningar

Hantering av klagomål

Hantering av fakturering, inkassering och betalning

Kommunikation inom ramen för den kontraktsenliga relationen.

Bokförings-, skatte- och administrativ hantering

Bokföring, fakturering

Hantering av provision

Skatteinformation, inklusive att skicka ut information till skattemyndigheter.

Hantering av tvister

Rättslig och utomrättslig inkassering

Hantering av andra tvister

Kontroll av fysisk säkerhet

Videoövervakning i lokalerna

 

Vilken är deadlinen för behandling och bevaring av personuppgifter?

Amorim Cork Flooring S.A. behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med ändamålet för vilka de behandlas. Det finns tillfällen då lagen kräver behandling och lagring av uppgifter under en minimiperiod, till exempel uppgifter som krävs för att informera skattemyndigheter i bokförings- och skattesyften, eller data gällande kommersiell bokföring som måste bevaras i 10 år och data i syfte att bekämpa pengatvätt och finansiering av terrorsim, som måste behållas i 7 år.

Men när det inte finns någon särskild rättslig förpliktelse kommer uppgifterna bara att behandlas under den period som krävs för att uppfylla syftet som ledde till att uppgifterna samlades in och bevarades och alltid i enlighet med lagen, riktlinjer och CNPD:s beslut.

Följaktligen:

Amorim Cork Flooring S.A. kommer att behandla och bevara dina personuppgifter under den tid som de har en kontraktsenlig relation med dig.

Vad gäller videoövervakning av lokalerna kommer Amorim Cork Flooring S.A.  att bevara inspelningarna och dina personuppgifter i max 30 dagar.

Amorim Cork Flooring S.A. kan bevara andra personuppgifter för längre perioder än kontraktets varaktighet, antingen grundat på ditt samtycke eller för att garantera rättigheter eller plikter gällande kontraktet eller på grund av att det har rättmätiga intressen som rättfärdigar detta, men alltid under den begränsade period som är strikt nödvändig för att uppnå respektive ändamål och i enlighet med CNPD:s riktlinjer och beslut.

Form och tid för inhämtning av personuppgifter

När och hur inhämtar vi dina personuppgifter?

Vi hämtar personuppgifter, med ditt samtycke, eller när du etablerar en kommersiell relation med Amorim Cork Flooring S.A..

Inhämtningen av uppgifterna kan ske muntligt, skriftligt eller via Amorim Cork Flooring S.A.:s webbplats.

 Dataägarens rättigheter

Vilka rättigheter har du?

Rätt till åtkomst – rätt att få bekräftelse på vilka av dina personuppgifter som behandlas och informationen därifrån, till exempel, vilket är ändamålet med behandlingen, vilka är bevaringsperioderna, bland annat.

Rätt att se/höra eller få en kopia av uppgifterna, till exempel en faktura, skriftliga avtal eller samtal där du medverkar och som spelas in.

Rätt till korrigering – rätt att begära korrigering av dina personuppgifter som är felaktiga eller begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, såsom adress, personnummer, mejl, telefonnummer och andra.

Rätt att radera uppgifterna eller ”rätt att bli bortglömd” – rätt att radera dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några giltiga anledningar till att bevara dem, t.ex. tillfällen då Amorim Cork Flooring S.A. måste bevara datan för att uppfylla lagliga förpliktelser eller på grund av en förestående rättsprocess.

Rätt till portabilitet – rätt att motta data du har försett oss med i ett för tillfället digitalt format och med automatisk läsning, eller begäran av direkt överföring av dina data till en annan organism som kommer bli den nya organismen som ansvarar för dina personuppgifter, men i detta fall endast om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att dra tillbaka samtycke eller Rätt till motsättning – rätt att motsätta dig lagring av data, eller dra tillbaka samtycke, när som helst under databehandlingen, t.ex. i händelse av databehandling för marknadsföringsändamål, förutsatt att inga rättmätiga intressen finns som råder över dina intressen, rättigheter och friheter, så som att försvara en rättighet i en rättsprocess.

Rätt till begränsning – rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i form av: (i) upphävande av behandling eller (ii) begränsning av omfattningen av behandlingen av vissa datakategorier eller behandlingssyften.

Automatiserad profil och beslut – Amorim Cork Flooring S.A. kan profilera intressenter, t.ex. grundat på deras preferenser eller personliga intressen, i synnerhet för att tillhandahålla tjänster, öka kvaliteten och upplevelsen av produkter och tjänster eller skräddarsy direkta marknadsföringskommunikationer, förutsatt att sådan behandling är nödvändig för att skriva under eller utföra kontraktet mellan dataägaren och Amorim Cork Flooring S.A. eller grundar sig på samtycke från dataägaren.

När behandlingen av personuppgifterna, inklusive behandling för att konfigurera profiler, är helt och hållet automatisk (utan något mänskligt ingripande) och kan påverka dina juridiska sfär eller påtagligt påverkar dig, ska du ha rätt att inte vara föremål för något beslut grundat på den automatiska behandlingen, förutom lagligt fastställda undantagsfall, och ska ha rätt att se till att Amorim Cork Flooring S.A.  vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och rättmätiga intressen, inklusive rätten till mänskligt ingripande i Amorim Cork Flooring S.A:s beslutsfattningsprocess, rätten att uttrycka din synpunkt eller bestrida beslutet som fattats grundat på den automatiska behandlingen av personuppgifter.                            

Rätt till klagan – rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, CNPD, förutom företag eller den ansvarige.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt, förutom i de fall av en uppenbart ogrundad eller överdriven begäran. I dessa fall kan en rimlig avgift tas ut beroende på kostnaderna.

Informationen ska tillhandahållas skriftligen men kan ges muntligt om så begärs. I detta fall måste Amorim Cork Flooring S.A.  verifiera din identitet med hjälp av annat än en muntlig kontroll.

Svaret på begäran ska tillhandahållas inom max 30 dagar, såvida det inte är en särskilt komplicerad begäran.

Skicka begäran till följande adress:

Data Protection Officer

Amorim Cork Flooring S.A.

Rua do Ribeirinho, nº 202. Apartado 13 4536 - 907 S.Paio Oleiros

Portugal

 

Överföring av persondata

Under vilka omständigheter kommer dina personuppgifter att meddelas andra organismer, underleverantörer eller tredje parter?

Dina data kan överföras till underleverantörer för hantering åt Amorim Cork Flooring S.A.  I detta fall kommer Amorim Cork Flooring S.A. att vidta nödvändiga kontraktsenliga åtgärder för att garantera att underleverantörerna respekterar och skyddar Intressentens personuppgifter.

Data kan även överföras till tredje parter – organismer andra än Amorim Cork Flooring S.A. eller underleverantörer – om dataägaren har gett sitt samtycke till detta eller till organismer till vilka datan måste meddelas enligt lag, såsom skattemyndigheter.

Under vilka omständigheter kommer Amorim Cork Flooring S.A. att överföra dina data till ett tredje land?

Amorim Cork Flooring S.A. kan se sig tvungna att överföra dina personuppgifter till ett tredje land utanför EU, som inte står med på listan över länder som EU redan anser uppfyller lämpliga nivåer av dataskydd. I sådana fall kommer Amorim Cork Flooring S.A. att garantera att dataöverföringen utförs i strikt enlighet med gällande lagliga normer.

25 maj 2018.

Amorim Cork Flooring använder små textfiler och cookies för att skapa en optimerad upplevelse vid surfande på vår hemsida. Genom att klicka ”skicka in” tillåter du användandet av cookies på vår hemsida för din dator och mobil.

Gå igenom vår Integritetspolicy här.